سبدکالای نفتی مورد نیاز

ردیف

نام کالا

شاخص

مقدار

محل تحویل

1D2 صادراتیunlimitedFOB BANDAR ABBAS
2قیر 60-70 صادراتی ماهانه 10000 تنEXWORK