سبدکالای نفتی آماده فروش

ردیف

نام کالا

شاخص

مقدار

محل تحویل

1پلی اتیلنAssaluyeh Port IRAN
2متانولAssaluyeh Port IRAN
3بوتادینAssaluyeh Port IRAN
4استایرنAssaluyeh Port IRAN
5اورهAssaluyeh Port IRAN
6پروپان (L.P.B (C3Assaluyeh Port IRAN
7پروپان (L.P.G (C3Assaluyeh Port IRAN
8آمونیاکAssaluyeh Port IRAN
9هگزان 1Assaluyeh Port IRAN
10اتیلنAssaluyeh Port IRAN
11پروپانAssaluyeh Port IRAN
12بوتانAssaluyeh Port IRAN
13پلی پروپیلن P.PAssaluyeh Port IRAN
14MEGAssaluyeh Port IRAN
15DEGAssaluyeh Port IRAN
16PXAssaluyeh Port IRAN
17OXAssaluyeh Port IRAN
18BZAssaluyeh Port IRAN
19RaffAssaluyeh Port IRAN
20HVEAssaluyeh Port IRAN
21LTD , MixAssaluyeh Port IRAN
22+OPD , CAssaluyeh Port IRAN